Rooster

 

MEDEDELINGEN BISDOM INZAKE CORONA
Het bisdom heeft naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen een update geplaatst met betrekking tot het kerkzijn in coronatijd. Een aantal punten hieruit wordt hier genoemd (update gepubliceerd 24 mei 2020):

-De publieke Eucha­ris­tie­vie­ringen kunnen vanaf tweede Pinkster­dag (1 juni) weer wor­den gehou­den voor ten hoogste 30 kerk­be­zoekers, op reserve­ring, indien zij geen ziektever­schijn­selen hebben. Het wordt in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam aan­be­vo­len in ieder samen­wer­kings­ver­band of gefuseerde pa­ro­chie tenminste één voldoende grote kerk daarvoor uit te kiezen waar met hulp van een aantal vrij­wil­li­gers het protocol goed geïmple­men­teerd kan wor­den en waar de Eucha­ris­tie kan wor­den gevierd. In een later stadium kunnen ook andere lokaties wor­den geopend zoals kerken waar regel­ma­tig een Woord- (en communie)vie­ring wordt gehou­den onder lei­ding van een diaken, pas­to­raal werker of cate­chist.

-Voor Woord- en Communie­vie­ringen blijft van kracht dat zij alleen mogen wor­den gehou­den door voor­gan­gers die daartoe een zen­ding van de Bis­schop hebben gekregen. In alle gevallen geldt dat een kerk pas open kan gaan wanneer de omgang met het Protocol goed gere­geld is en voorlopig dus wanneer er Eucha­ris­tie kan wor­den gevierd.

-De rege­ling rond eerste communie in het nieuwe protocol dat ingaat op 1 juni betekent volgens de afspraak van de bis­schop­pen dat een kleine eerste communie­vie­ring met in totaal niet meer dan 30 aanwe­zigen vanaf 14 juni moge­lijk is, als ook overigens de richt­lij­nen van protocol en RIVM/Rijksover­heid wor­den gevolgd. Eerste communie in een (grotere) groep wordt uit­ge­steld.
H. Vormsel en doopsel vin­den alleen plaats als er een nood­zaak toe is, anders wor­den ze uitgee­teld.

-Aan­be­vo­len wordt een kerk regel­ma­tig "te luchten" door deuren tegen­over elkaar open te zetten, zodat er frisse lucht naar binnen komt.

-De Neder­landse bis­schop­pen hebben in hun ver­ga­de­ring van 20 mei nieuwe maat­regelen vast­ge­steld voor de vie­ring van de liturgie na Pink­ste­ren. Deze maat­regelen zijn nu te vin­den op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Het protocol, dat na Pink­ste­ren van kracht wordt, biedt ruimte om vanaf 1 juni met 30 mensen de liturgie te vieren en vanaf 14 juni ook om te communie te gaan. De tussen­lig­gende periode geeft ruimte voor de pa­ro­chies om de beno­digde vei­lig­heidsmaat­regelen te kunnen treffen (voor het communie uitreiken: hoestscherm en lepeltje of pincet. Dit blijft een beperkte verrui­ming in lijn met de bepa­lin­gen van de bur­ger­lijke over­heid.

-Zingen door de gelo­vi­gen is beslist niet toe­ge­staan in ver­band met het moge­lijke gevaar op besmet­ting. (Toevoeging webmaster: Ook is er nog geen koorzang toegestaan, alleen voorzang (cantor) is mogelijk.)

-Kerken kunnen bovendien open blijven voor in­di­vi­duele bezoekers. Die kunnen een kaars ops­te­ken, komen bid­den en/of een gave voor de voedsel­bank brengen. Ook blijft stille aanbid­ding moge­lijk bij het uit­ge­stelde Sacra­ment.
De Mis in de pa­ro­chies kan via live-stream blijven wor­den uitgezon­den.

-Groeps­acti­vi­teiten kunnen alleen wor­den gehou­den met inachtne­ming van de regels van het protocol, met bij­zon­dere aan­dacht voor de (gespreide) aan­komst van de deel­ne­mers, de anderhalve meter regel en de voldoende grootte van de ruimte in relatie tot het aantal deel­ne­mers; de toegang tot de ruimte van de bij­een­komst moet zodanig zijn dat de 1.5 m. afstand ruim­schoots bewaard blijft.

Meer informatie vindt u op de website van het bisdom: Bisdom-Haarlem-Amsterdam